Vedtægter

Vedtægter – besluttet på den stiftende generalforsamling den 16. april 2017.

 

Vedtægter for Støtteforeningen for Endelave Kro.

  • 1.

Foreningens navn er: Støtteforeningen for Endelave Kro

Foreningens adresse er: Kongevejen 15, 8789 Endelave

 

  • 2.

Foreningens formål er :

Stk. 1:

At medvirke til fremme af restaurering, fornyelse og vedligeholdelse af Endelave Kro`s bygninger og inventar.

Stk.2:

At medvirke til at sikre fortsat krodrift på Endelave, da Endelave Kro er en vigtig kulturinstitution på øen og et vigtigt socialt samlingspunkt.

Stk. 3:

At skabe økonomisk grundlag for aktiviteter, der ellers ikke ville være mulighed for.

Det økonomiske grundlag kan skaffes bl.a. fra kontingent, sponsorater og midler ansøgt fra fonde m.v.

 

  • 3.

Medlemskab af støtteforeningen kan tegnes af alle interesserede enkeltpersoner over 18 år samt institutioner, virksomheder, organisationer m.v..

Alle andelshavere i  Endelave Kro ApS er automatisk medlem af støtteforeningen

 

  • 4.

Medlemskab af støtteforeningen tegnes for et år ad gangen. Medlemskab følger kalenderåret.

Medlemskab slettes ved manglende betaling af kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Kontingent for 2017 er fastsat til minimum 200,- kr. for enkeltpersoner og minimum 500,- kr. for virksomheder, foreninger, organisationer m.v..

Alle andelshavere i  Endelave Kro ApS er automatisk medlem af støtteforeningen og er fritaget for at betale kontingent, men kan bidrage til støtteforenings drift ved betaling af frivillig kontingent af selvvalgt størrelse.

 

  • 5.

Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Indkaldelse til generalforsamling sker på e-mail til alle medlemmer, med mindst 2 ugers varsel, og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter :

– valg af dirigent, referent og stemmetællere

– bestyrelsens beretning for det forløbne år

– fremlæggelse af revideret regnskab

– indkomne forslag

– fastsættelse af kontingent

– valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

– valg af revisor og 1 suppleant

– evt.

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes skriftlig, og være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsorden og regnskab udsendes senest 8 dage før generalforsamling.

Bestyrelsen består ved oprettelsen af de 5 eller 7 personer, som udgør bestyrelsen i Endelave ApS. Bestyrelsen kan vælge at udvide bestyrelsen til maksimalt 9 personer. De 2 eller 4  ekstra medlemmer behøver ikke at være andelshavere, men skal være medlemmer af støtteforeningen.

I støtteforenings 2. driftsår og fremover kan repræsentationen fra Endelave Kro ApS’s bestyrelse reduceres til minimum 3 medlemmer. Støtteforeningens bestyrelse skal fortsat bestå af 7 eller 9 personer. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af støtteforeningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

 

  • 6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst en fjerdedel af støtteforeningens medlemmer forlanger det, til behandling af et angivet emne, med fremsendelse af motiveret dagsorden.

 

  • 7.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kræves ved foreningens ophør at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer derfor, og at disse udgør mindst halvdelen af medlemstallet. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 3 uger. På denne kan forslaget vedtages ved almindeligt flertal.

På generalforsamlingen har hvert medlem af Støtteforeningen én stemme. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem af Støtteforeningen kan på generalforsamlingen dog kun optræde som fuldmægtiget for 3 andre medlemmer.

 

  • 8.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

 

  • 9.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Der føres særskilt regnskab, som godkendes af den valgte revisor.

 

  • 10.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens midler overdrages til Endelave Kro til anvendelse iht. disse vedtægters § 2.